"Hvis du ikke vet hvor du skal, er det likegyldig hvilke vei du velger"

Det er ikke bare når man er på eventyr at det er godt å kjenne retningen. Det gjelder også i næringslivet. Med OEE kan bedriften din sette en sikker kurs mot mindre spill og høyere effektivitet

Når man i dag åpner et tidsskrift for å lese om produksjonsbedrifter og deres kamp for å overleve eller vei til suksess, kommer man sjeldent utenom lean-begrepet. Helt generelt betyr "lean" at man slanker noe. I forhold til produksjonsbedrifter brukes begrepet lean som uttrykk for å slanke produksjonen i forhold til kundenes forventninger.

Lean er en filosofi, hvor resultatene skal skapes av og gjennom medarbeiderne, som med fokus på kunden hele tiden arbeider for å redusere spill. Men hvis spill ikke synliggjøres, kan det være vanskelig å se hvor man skal forbedre tingene. Eller sagt med en lettere omskrivning av Alice i Eventyrland: Medarbeiderne må vite hvor de skal gripe inn, ellers gir Lean-metoden ingen resultater.

Den viktige tidsfaktoren

Overall Equipment Effectiveness (OEE) er en målemetode for å synliggjøre spill på produksjonsutstyr. OEE kan best oversettes som den totale utstyrseffektiviteten – begrepet er litt kronglete, men det forteller hva det handler om: Å redusere spilltiden mest mulig med henblikk på å styrke effektiviteten og produktiviteten.

Tid og tidsregistrering er helt sentrale elementer i både Lean og OEE, ut fra den tanke at enhver overflødighet eller feil fører til økt tidsforbruk. Står produksjonsutstyret stille uten at det er planlagt eller kjører med halv kraft, taper man selvfølgelig god produksjonstid, men dårlig kvalitet har også et tidsperspektiv, fordi det betyr at produkter må produseres om igjen eller endres. Disse viktige tidsfaktorene skaper unødvendig variasjon i fremstillingsprosessen, som indirekte er med til å øke oppbygningen av sikkerhetslagre, unødvendige arbeidsoppgaver og transport.

Til medarbeidere og benchmarking

OEE er et av mange gode verktøy som støtter prosessen med å innføre Lean og gjøre den mer operasjonell. OEE setter enkelt sagt tall på spillet, slik at ikke bare ledelsen, men også medarbeiderne kan se hvordan det ligger an. Brukt på korrekt måte, kan OEE brukes i forbindelse med medarbeiderengasjement, slik at det skapes fokus på spilltiden og dermed fremmes utbyttet av Lean.

Samtidig er OEE en internasjonalt anerkjent målemetode, noe som betyr at den kan brukes til benchmarking innenfor bedrifter og mellom bedrifter. Større bedrifter med flere lokasjoner kan med OEE sammenligne evnen til å utnytte produksjonsutstyret og dermed gjennom benchmarking arbeide målrettet etter å oppnå best praksis innenfor hele bedriften. Man kan også benchmarke sin bedrifts totale utstyrseffektivitet opp mot OEE-standarden for egen bransje, hvis en slik er tilgjengelig.

Enkel formel

Hva er så et godt OEE-tall? Og hvordan måler man det? OEE er i virkeligheten en enkel formel, som gir svar på noen ganske enkle spørsmål:

  • Hvor godt utnyttes utstyret i dag?
  • Hvor effektivt kjører utstyret i dag?
  • Hva er kvaliteten til utstyret i dag?

– eller som formel: OEE = Utnyttelse x effektivitet x kvalitet

Det ser lett ut, men utfordringene ligger selvfølgelig i å beregne de enkelte områdene. Man bør gå etter en OEE på 85 prosent, som indikerer verdensklasse. Det er ikke mange bedrifter som kommer ut med en spesielt høy poengsum før de starter med Lean og OEE, og OEE-tallet kan selvfølgelig variere litt fra bransje til bransje, men man bør ha en ambisjon om 85 prosent.

Slik måles utnyttelsesgraden

OEE tar utgangspunkt i at det er en samlet tid til rådighet til produksjonen, dvs. 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Med utgangspunkt i denne totaltiden, planlegger man å kjøre produksjon i et bestemt tidsrom, på samme måte som det er tidsrom for planlagt ikke-produksjon, normalt i forbindelse med ferie, planlagt vedlikehold, perioder uten ordrer osv. OEE fokuserer utelukkende på den planlagte produksjonen, så den planlagte stopptiden inkluderes ikke i målingene.

Utnyttelsesgraden er forholdet mellom den planlagte produksjonen og de ikke-planlagte stoppene under produksjonen, f.eks. i forbindelse med at man venter på materialer, maskinstans osv. Målingene skjer ved at man registrerer tiden hver gang en maskin stopper opp. Årsaken til at den stanser, er likegyldig i forbindelse med OEE. Her fokuserer man kun på tiden. Registreringen kan enten foretas manuelt av medarbeidere eller mer optimalt: automatisk fra maskinen.

Når man har målt produksjonsstoppet i en periode, er man klar til å beregne utnyttelsesprosenten. Det gjør man slik:

(Planlagt tid – stoppetid)/planlagt tid x 100 = utnyttelsesprosent.

Verdensklasse-utnyttelsesprosenten ligger rundt 90 prosent, så det er målet for denne delen av OEE-regnestykket.

Slik måler du effektivitetsgraden

Effektivitetsgraden sier noe om hvor effektivt bedriften utnytter produksjonsutstyret når det er i gang. Her fokuserer OEE på tap av ytelse og tid, fordi maskinen ikke produserer optimalt. Hvis en maskin som standard kjører 10 sekunder per produsert enhet, mens den kjører 11 sekunder hos deg, så mister du et sekund for hver enhet som produseres. Du måler ytelsen ved å samle dataene om hvor mange enheter som produseres innenfor et gitt tidsrom og sammenligner det med standardtiden. Det har ingenting å si om du måler stykk eller partier. Det viktige er å sammenligne standardtiden og det reelle tidsforbruket.

Regnestykket ser slik ut:

(Standardtid x antall produserte enheter)/(planlagt tid – stoppetid) x 100 = effektivitetsprosent.

Verdensklasse-effektivitetsprosenten ligger rundt 95 prosent.

Slik måler du kvalitetsgraden

Her fokuserer OEE på tap av kvalitet og dermed på den ekstra tiden som går med når enheten skal produseres på nytt. I denne delen av regnestykket, kikker man på antallet produserte enheter i forhold til dem som duger. Det lyder enkelt, men er vanskelig, for her handler det om prosessfeil, dvs. de feilene som maskinen selv oppdager eller som oppdages i kvalitetskontrollen. OEE omfatter dessverre ikke de feilene som oppdages hos kunden. Beregningen ser slik ut:

(Produserte enheter – defekte enheter)/produserte stykker x 100 = kvalitetsprosent.

Verdensklasse-kvalitetsprosenten ligger rundt 99,9 prosent.

Når alle tre målinger er ferdige, gjenstår det bare å sette dem inn i OEE-formelen, som med verdensklasse-målene ser slik ut:

OEE formel

Kraftig styringsverktøy

Det er mange fordeler ved å måle OEE. Dette er et verktøy som ikke bare engasjerer medarbeiderne, men det er også nyttig til benchmarking og er et godt styringsverktøy for ledelsen. Når man begynner å måle, kan man i ettertid bruke OEE-tallene analytisk og statistisk oppfølging og dermed skape et verdifullt overblikk.

Med OEE får man et bedre beslutningsgrunnlag og kan gripe målrettet inn hvis tallene indikerer en tendens. Både ledelsen og medarbeidere får på den måten et verktøy som kan brukes til å rette de feilene som gir mest verdi å rette.

Med innføring av OEE, kan noen av de sju spilltyper relatert til Lean direkte eller indirekte reduseres:

Overproduksjon: Erfaring viser att ut av en produksjonsserie, går 10% tapt under produksjonen
Ventetid: Når operatørene venter på materialer, ordredetaljer eller på at produksjonsutstyr settes opp
Unødvendig transport: Når deler må transporteres over lange avstander før de kan bli komplette produkter, eller hvor de flyttes mye rundt under produksjonen
Feil og mangler: Når det produseres defekte produkter som trenger omarbeiding eller kanskje til og med skrotes
Kapitalbinding på lager: Oppbygging av lite lager for å dekke feil, dårlig planlegging eller mangel på stabilitet i produksjonen
Unødvendig bevegelse: På grunn av dårlig organisering av arbeidsplassen som betyr man ofte må lete etter verktøy
Unødvendige prosesser: Prosesser og oppgaver som overlapper hverandre og derved gir duplisering

 

Tilbake