Inkluderende arbeidsliv (IA) bedriftsanalyse

Mark Information Norge kan hjelpe bedrifter som vurderer å bli en IA-bedrift eller som er i prosessen med å bli det

Alle private og offentlige bedrifter kan bli en IA-bedrift. De bedriftene som har "Dialog og samarbeid internt og som har arbeidet med oppfølging av sykefravær og sykemeldte" har ett fortrinn for hurtig å bli en aktiv IA-bedrift.

Som IA-bedrift forutsettes det at du må ha skriftlige rutiner for registrering av fravær og oppfølging av sykemeldte. Dere må ta initiativ til dialog med den enkelte sykemeldte for å tilrettelegge arbeidsplassen slik at den ansatte kommer raskere tilbake i produktivt arbeide.

Planlegging/forarbeid

Første betingelse hvis noe skal forandres er at det gjøres en kartlegging av nå-situasjonen. Hvis bedriften har en målsetting om at sykefraværet skal reduseres må det fremskaffes informasjon om når, hvor og hos hvem sykefraværet opptrer.

Vi kan bistå med å kartlegge hvordan informasjonen om personellets oppmøte og fravær registreres og behandles før den til slutt legges inn i lønnssystemet.

Analyse

Mark Information Norge gjør en analyse av bedriften og hvor dere står i dag, når det gjelder ansatte, tidsforbruk ved lønnskjøring, bruk av overtid og produksjonstid. Vi synliggjør effekten ved innføring av moderne timeregistrering, økt produktivitet og redusert bruk av overtid.

Ved å innføre målingsverktøy er bedriften på god vei til å oppfylle NHO sine forventninger og mulighetene for å redusere sykefraværet i bedriften.

Prosjektplan

Mark Information Norge kan bistå som prosjektleder/deltager i oppstartsperioden slik at alle aktiviteter, milepæler og mål kan nås og innenfor de fastsatte prosjektdatoene. Vi påtar oss oppgaver i forbindelse med å implementere løsninger for bemanningsplanlegging og tilrettelegging av rapporter som viser sykefravær enten på grupper eller på enkeltpersoner. Sykefraværet påfører norsk næringsliv svært store kostnader. En liten reduksjon i fraværet kan derfor utgjøre en betraktelig endring i en bedrifts bunnlinje. Ofte er det enkle tiltak som kreves for å oppnå en endring.

Evaluering

Når systemene er integrert og bedriftens ansatte og mellomledere har gjennomført opplæring, vil vi foreta en prosjektevaluering etter nærmere avtale hvor vi analyserer verdien av forbedringen.

Gevinst ved at sykefraværet senkes til et målsatt nivå

Vi ser på kostnader som er forbundet med bearbeiding av data før de legges inn i lønnsystemet samt gevinsten ved innføring av planleggingsverktøy og verktøy for timeregistrering.

NHO og myndighetene undertegnet den 3. oktober 2001 en intensjonsavtale om å redusere sykefraværet med minst 20%. Andre mål er at flere med redusert arbeidsevne skal ut i arbeid og at pensjonsalderen skal økes innenfor avtaleperioden som går ut 2005. For utfyllende informasjon se NHO sin hjemmeside.

Vi påtar oss oppgaver i forbindelse med å implementere løsninger for bemanningsplanlegging og tilrettelegging av rapporter som viser sykefravær enten på grupper eller på enkeltpersoner. Sykefraværet påfører norsk næringsliv svært store kostnader. En liten reduksjon i fraværet kan derfor utgjøre en betraktelig endring i en bedriftens bunnlinje. Ofte er det enkle tiltak som kreves for å oppnå en endring.

For ytterligere informasjon benytt vår kontaktskjema for å avtale møte eller for å få tilsendt ytterligere informasjon om våre løsninger.

Tilbake