Kundehistorie

Dansac

Suksessfull implementering av ProMark hos Dansac A/S

Prosjektet hos Dansac må betraktes som et mønsterprosjekt for valg og implementering av et IT-system.

Dansac A/S implementerte ProMark for 190 timelønnede på godt 2 måneder takket være god planlegging, stram styring og en engasjert prosjektgruppe. Nøk­kel­or­de­­ne i prosjektet var forbe­re­del­se, involvering, styring og opp­føl­ging. Og ved å holde imple­men­te­rin­gen på drøye 2 måneder, kunne man be­holde fokus hele tiden under­veis.

Prosjektet hos Dansac må betraktes som et mønsterprosjekt

GODE FORBEREDELSER LA GRUNNLAGET FOR SUK­SES­SEN

Da man i lønnsadministrasjonen ble klar over at det var nødvendig å skifte ut det gamle tids­regi­stre­rings­systemet, begynte man å vur­dere kravene til et nytt system. Over en lengre periode høsten 2001 ble alle problemstillinger man ville at et nytt system skulle kun­ne håndtere skrevet ned.

INVOLVERING AV BRUKERNE

Fra starten av ble fokus rettet mot å involvere brukerne. Det ble ned­satt en prosjektgruppe, hvor alle ty­per brukere var representert: time­lønnede, ledelse, vaktmester, IT-avdelingen og lønns­admi­ni­stra­sjo­nen. Alle hadde muligheten til å kom­me med sine ønsker for det nye systemet. Peter Grandjean fra IT-av­delingen, som var pro­sjekt­leder på Pro­Mark-prosjektet, sier: "Det var vik­tig for oss å oppnå bred aksept for det nye tidsregi­stre­rings­systemet, slik at alle følte at de fikk noe positivt ut av det. IT-avdelingens rolle var å sik­re at den teknologiske løsningen pas­set sammen med vårt tekniske utstyr og øvrige systemer. Et av kravene våre var at terminalene måtte fungere i et trådløst nettverk. Det gjør Mark-ter­minalene."


”Vår rolle var å sik­re at den teknologiske løsningen pas­set sammen med vårt tekniske utstyr og øvrige systemer. Et av kravene våre var at terminalene måtte fungere i et trådløst nettverk."

Peter Grandjean
Prosjektleder, IT-avdelingen hos Dansac


Engasjert prosjektgruppe

Det var en engasjert prosjektgruppe som hadde satt seg fore å gjen­nom­fø­re prosjektet til den fastsatte tiden, som sørget for at hele ProMark-pro­sjek­tet ble en suksess, gjennomført på drøye 2 måneder og uten ekstra­om­kost­ninger. "Det kostet hardt arbeid i hele prosjektperioden, og andre ting måt­te settes til side for å overholde pla­nen" sier Lone Madsen, som sam­men med sin kollega på lønnings­kon­to­ret Peter Lauesen, var primusmotor på prosjektet. De mange profilene og be­regningsreglene ble løpende testet under­veis for å sikre at alt fungerte før pilotfasen.

Suksessfullt pilotprosjekt

Før ProMark ble satt endelig i drift, gjennomførte man et pilotprosjekt med representanter fra alle produk­sjons­sentrene. Pilotprosjektet varte en lønns­periode for å teste om oppsettet av ProMark var korrekt, og at bereg­nin­gen av lønnen fungerte som den skul­le. "Vi opplevde stort sett ingen pro­blemer under pilotfasen" sier Lone Madsen og fortsetter: "Det var snakk om kun ganske få endringer i opp­set­tet før vi var klare til å gå i drift."

Dansac A/S implementerte ProMark for 190 timelønnede på godt 2 måneder

Informasjon sikret pro­blem­fri idriftsettelse

Den 1. mai 2002 var man klar til å gå i drift med ProMark for samt­lige 190 timelønnede på fabrikken i Fredensborg. Forut for idrift­set­tel­sen avholdt man et in­for­ma­sjons­møte for alle medarbeiderne, hvor man forklarte hvordan syste­met fungerte og hvilke fordeler med­arbeiderne ville få i forhold til med det gamle systemet. "De første dagene etter at ProMark ble satt i drift, var det alltid en re­pre­sen­tant for prosjektgruppen til stede for å guide medarbeiderne når de møt­te eller gikk hjem fra ar­beid - og det uansett om det var dag-, kveld- eller nattskiftet" sier Lone Madsen og fort­setter: "På den måten kunne vi hjel­pe dem som var i tvil om hva de skul­le gjø­re og svare på spørsmål fra med­arbeiderne. Det ble meget po­si­tivt mot­tatt og tok brodden av den util­freds­heten som lett kan oppstå når man innfører noe nytt."

Adgangskontroll ble også en del av ProMark-prosjektet

Man vurderte flere systemer før man valgte å utvide ProMark-instal­la­sjo­nen til også å omfatte adgangs­kon­troll. Peter Grandjean forklarer: "Det er en klar fordel at administrasjonen av med­ar­bei­der­data til både tids­regi­stre­ring og ad­gangskontroll ligger sam­let i Pro­Mark. Det letter admi­ni­stra­sjonen i for­hold til hvis vi hadde an­skaffet oss en­da et system som måt­te ved­likeholdes." I motsetning til tidsregistreringen er det alle 300 medarbeidere i Dan­sac som benytter adgangs­kon­trollen.

Fakta om bedriften

Dansac A/S er en internasjonal virk­somhet som utvikler og pro­du­se­rer hjelpemidler til sykehus- og pleie­sektoren. Det primære for­ret­ningsområdet er produkter til stomi­opererte.

Dansac A/S i Danmark har 300 ansat­te, hvorav 190 timelønnede. Dansac omsatte i 2001 for over 300 mill. kr., hvorav mer enn 90 % ble hentet fra eksportmarkedene. Dansac er en del av Hollister Inc. som er et av verdens største kon­ser­ner for hjelpemidler til sykehus og pleiesektoren. Hollister er repre­sentert i de fleste land i Euro­pa, Asia og USA.