Kundehistorie

Metro Service

Metroen holder styr på tiden

Metro benytter bemanningsplanlegging og tidsregistrering for å optimere bemanningen i togene og samtidig holde orden på medarbeidernes tid

Metro Service, som er drifts­selska­pet bak den nye Metro i Køben­havn, er en bedrift i rask utvikling: Fra en sped begynnelse for et par år siden, til i dag med mer enn 280 ansatte. Og etter hvert som Metros rutenett utvides, er utsiktene for ekspansjon gode.

Serviseleder Jan Nielsen er sjef for de 90 stewarder som daglig gir råd og veiledning til Metroens mange tusen kunder.

Da Jan Nielsen begynte som leder for stewardene for vel to år siden, var det bare seks stewarder ansatt. Den gang holdt man styr på tiden ved at hver medarbeider fylte ut et regneark med sine møte- og gå-tider. Et enkelt og oversiktlig system, hvis det er få medarbeidere å holde styr på.

I dag er det 89 stewarder ansatt hos Metro Service som arbeider i tre skift, 7 dager i uken. Det stilles store krav til planleggings- og opp­føl­gings­syste­met. Å avlønne 89 med­arbeidere ma­nu­elt på bak­grunn av registreringer i regneark, er en oppgave som kan ta pusten fra selv den mest iherdige lønns­ansvar­lige. Metro Service har der­for sett seg om etter et system som kan holde orden på vaktplan­leg­ging, møtt- og gått-tider og fravær. Ikke bare for stewardene, men for alle de 280 medarbeiderne i bedrif­ten.

Serviseleder Jan Nielsen, Metro Service

"I ProMark har vi funnet et system som oppfyller alle våre behov. Det er et fleksibelt system som gjør oss i stand til å planlegge våre res­sur­ser optimalt, og samtidig doku­men­te­re hva det koster å bemanne metro­en."

 Jan Nielsen
Serviseleder, Metro Service


Dokumentasjon av driften

"Vi var på utkikk etter et tidsregi­stre­rings- og vakt­plan­leg­gings­sy­stem som var i stand til å håndtere alle våre skif­tende vakter, bereg­ning av tillegg, over­førsel til Visma Lønn og sam­ti­dig være bruker­vennlig og hundre pro­sent stabilt," sier Jan Nielsen og fort­setter: "I ProMark har vi funnet et system som oppfyller alle våre behov. Det er et fleksibelt system som gjør oss i stand til å planlegge våre res­sur­ser optimalt, og samtidig doku­men­te­re hva det koster å bemanne metro­en."

Lett for brukerne

"En av de tingene som har impo­nert meg ved ProMark er bruker­vennlig­heten. All dialog mellom bruker og systemet foregår i klar­tekst – uansett om registreringen foregår via en data­maskin eller en av Marks terminaler," sier Jan Nielsen og legger til: "Bru­ker­en skal ikke tenke på å taste koder hvis han/hun en dag møter senere eller går tidlig, f.eks. på grunn av lege­besøk. Brukeren blir auto­ma­tisk presentert for en liste med år­sa­ker som han/hun kan velge fra – vel å merke årsaker som vi selv definerer."

Sparer tid på kontroll

"Samtidig har vi anledning til å spe­si­fi­sere hvilke årsaker som skal god­kjen­nes av ledelsen. Noen årsaker er vik­tigere enn andre. F.eks. er vi ikke inte­ressert i å bruke tid på å god­kjen­ne at en medarbeider kommer fem minutter for sent hver dag." sier Jan Nielsen. "Vi velger de avvik som har betydning for driften og konsentrer oss om dem. Det betyr mindre kon­troll og mer tid til det vesentlige," avslutter Jan Nielsen.

Når metroen er fullt utbygd, vil det være 130 stewarder til hjelp og vei­led­ning for passasjerene i toge­ne. Metro Service forventer en im­ple­men­teringstid for systemet på to måneder og regner med å være i drift med Pro­Mark 1. april 2003.

Bakgrunn

Metro Service er driftsselskapet bak den nye Metro i København som åpnet 17. oktober 2002. Metroen kjører førerløst, og togene styres sentralt av datamaskiner. I rush­trafikken kjører togene med inter­valler på ned til tre minutter.