Kundehistorie

Royal Greenland Seafood

Enklere administrasjon og raskere driftsoppfølging hos Royal Greenland

Royal Greenland har i mange år benyttet et gammelt elektronisk tidsregi­stre­rings- og data­oppsamlings­systemet på deres fabrikker i Danmark og Grønland. Men da de ønsket et Windows-basert og mer avansert system, ble det besluttet å kjøpe ProMark fra Mark Information.

ProMark ble først implementert på fabrikken i Ålborg, og det har nå kjørt upåklagelig i over et år. Deretter begynte prosjektet med å utvide til fabrikkene i Glyngøre. Ansvarlig for prosjektet hos Royal Greenland er driftskontrollør Brian Jespersen og prosjektleder på tidsregistrering og IT-ansvarlig Karl Andersen.

Mange faggrupper fordelt på tre fabrikker

Royal Greenland i Glyngøre består av tre fabrikker:

  • Rekefabrikk
  • Røkeri
  • Fiskefiletfabrikk

Arbeidsprosessene kjennetegnes ved mye manuelt arbeid i et vått og til tider fiskeluktende og røykfylt miljø. Derfor valgte man ProMark standard plastterminaler som er velegnede til dette miljøet og som tåler den nød­ven­dige rengjøringen.

På de tre fabrikkene i Glyngøre er det 350 timelønnede medarbeidere som stempler. Medarbeiderstaben hos Royal Greenland kjennetegnes ved at det er mange forskjellige faggrupper og dermed et stort antall forskjellige overenskomster, og noen av dem er veldig komplekse og inneholder mange særregler.

 

Royal Greenland Seafood

"Alle jobbstemplinger gjøres nå elektronisk. Det sparer mye tid og administrasjon og gir raskere driftsoppfølging på produksjonstider."

Brian Jespersen
 Driftskontrollør, Royal Greenland Seafood


Store utfordringer i komplekse overenskomster

Prosjektforløpet varte knapt ni måne­der med milepæler som oppstarts­møte, utdannelse av formenn og regn­skapsførerne på lønnings­kontoret, opp­setning av systemet, driftsstart med stempling på terminaler, test­kjøring av lønningsperiode og endelig integrasjon til SAP på produksjons­ordrer og tilbakemelding i drift samt den første egentlige kjøring av lønn.

Prosjektet i Glyngøre har til tider vært noe av en utfordring, uttaler ProMark-konsulenten: "Det har vært spennende å få alle de spesifikke oppsetningene på plass – vi har virkelig fått satt ProMark på prøve og systemet har vist seg å kunne romme alle de forskjellige reglene."

Royal Greenland er godt fornøyd med ProMark-konsulenten: "Han har vært drivkraften bak prosjektet og har tatt ansvar for at vi nådde tingene i tide," sier Brian Jesper­sen.

"Generelt kan det sies at tidsplanen for prosjektforløpet har vært stram, da det har vært tidkrevende å sette opp alle våre mange komplekse dag­profiler. Ressursmessig er vi en liten avdeling som har satt det hele opp, og det har vært vanskelig å unnvære nøkkelpersonene i den daglige driften."

Suksessopplevelser

Royal Greenland har hatt en rekke suksessopplevelser med ProMark:

  • Lønnsmedarbeidere har fått det lettere ved at godkjenning er lagt ut til formennene.
  • Alle jobbstemplingene som før ble foretatt manuelt gjøres nå elektronisk. Det sparer mye tid og administrasjon og gir raskere driftsoppfølging på produksjonstider.
  • Integrasjon til SAP på fabrik­ken i Ålborg har gitt god validering av produksjonsdata. Man vil ytterligere benytte til­bake­meldingene fra Pro­Mark til ledelsesrapportering og til å validere standardtidene i SAP.

Samtidig har den øverste ledelsen gitt sin fulle støtte til prosjektet, selv om det har krevd en del omveltninger, noe som er veldig viktige i et pro­sjekt­­forløp som dette.

Royal Greenland: Store utfordringer i komplekse overenskomster


Sterkt ledelsesverktøy til for­mennene

Planlegging av medarbeidernes arbeids­tid, hvor det tas høyde for eventuelt fravær og ønsket frihet, krever stort overblikk.

"Vi bruker ProManage­ment til vakt­plan­leg­ging. Det er formennenes verk­­tøy, slik at den daglige personal­ledelse legges over til dem. Utover dette følger vi opp på sykefravær i Pro­Report, og lager mange former for sta­tistikk som hjelper oss i ledelsen av virksomheten," sier Brian Jespersen.

Om Royal Greenland

Royal Greenland er en ledende virk­somhet innenfor fangst, for­edling, produksjon og distribusjon av fiske­produktet på verdensplan.

Som verdens største leverandør av kaldtvannsreker har Royal Green­land stor erfaring med produkt­utvikling, op­timert produksjon og effektiv dis­tri­busjon av kvalitets­produkter innen­for dette området. Samme erfa­ring har de brukt til å utvide produktsuiten til å omfatte totale løsninger innenfor sjømat og relaterte produkter til detalj­hande­len og catering­industrien.

Virksomheten tok sitt utgangs­punkt i begivenhetene rundt 1774, da den arktiske kolonien Grøn­land ble over­tatt av Danmark. Den danske stat grunnla "Den Konge­lige Grøn­landske Handel", som utviklet seg til en større virksom­het med aktiviteter innenfor handel og distribusjon av fiske­produkter. I 1990 ble Royal Greenland stiftet som et aksjeselskap, eid av det grøn­landske folk. Det er i dag en moderne og dynamisk virksomhet med ca. 2500 medarbeidere spred ut over hele verden: På fabrikker og trålere på Grønland og i Danmark og Tyskland, og salgskontorer i USA, Japan, Italia, England og Tyskland.

Royal Greenland har hatt en rekke suksessopplevelser med ProMark