Jobbregistrering i ProJob

Veien til optimalisering av produksjonsprosesser og -kostnader

MProJob - veien til optimalisering av produksjonsprosesser og -kostnaderange virksomheter trenger å spore hvor mye tid som brukes på de enkelte oppgavene i produksjonen og samle inn andre detaljerte data for den løpende oppfølgingen.

Med ProJob kan dere fange og registrere produksjonskritiske jobbdata via medarbeidernes registreringer – også om de er ute i felten. Det gir en oppdatert oversikt over status i produksjonen og presise data til effektiv planlegging, oppfølging, rapportering og korrekte etterkalkyler.

INTEGRASJON TIL ERP-SYSTEMET

ProJob integreres ofte med virksomhetens ERP-system som forsyner ProJob-databasen med produksjonsplaner i form av ordrer og operasjoner. Modulen har standardintegrasjon med en rekke ERP-systemer – inkludert Microsoft Dynamics 365 Finance and Supply Chain Management, Dynamics AX/NAV og SAP ERP – og kan dermed berike virksomhetens ERP-data i en automatisert prosess.

Medarbeiderne registrerer via terminaler, nettbasert portal, PC-klient eller mobilapp produksjonskritiske parametere direkte fra produksjonsgulvet som f.eks.:

 • Tidsforbruk per ordre/operasjon/arbeidssenter/ressurs eller tilstand (standardtid versus normtid)
 • Status på gjennomførte ordrer/operasjoner  
 • Produserte antall fordelt på godkjente og kasserte, ev. fordelt på årsak
 • Kostnader per ordre/operasjon/medarbeider uttrykt i tid per lønnsart
 • Materialforbruk

De sanntidsbaserte registreringene valideres og sendes tilbake til ERP-systemet for løpende å oppdatere produksjonsplanene.  

OVERSIKT OVER FREMDRIFTEN I SANNTID

Via en produksjonsoversikt kan dere på storskjermer eller pc/nettbrett få et tydelig bilde av produksjonsstatus – i sanntid. Både planlagt og pågående produksjon vises, og basert på medarbeidernes registreringer av tid og produksjonsresultater, blir aktuell status visualisert i de enkelte produksjonsenhetene.

Det gir oversikt om fremdriften på ordrer, og lederen kan kontrollere om de riktige medarbeidere arbeider med de ønskede ordrene. Uregelmessigheter og potensielle forsinkelser kan identifiseres tidlig, slik at virksomheten kan handle før det er for sent.

Produktionsoversikt i ProJob

PRODUKSJONSRAPPORTERING SKAPER VARIGE FORBEDRINGER AV PRODUKTIVITETEN

Med ProJob får virksomheten valide og oppdaterte data som gir detaljert innsikt i forhold som:

 • Bruk og vedlikehold av bedriftens produksjonsutstyr via oppsamling av utnyttelsestider, effektivitet og feilårsaker
 • Årsaksavvik som f.eks. ventetider ved maskiner, manglende materialer osv.   
 • Brukte og produserte varer mv. som gjør mulig korrekt logistikkstyring via understøttelse av virksomhetens informasjonsflyt i den samlede verdistrømmen
 • Hvorfor kvaliteten ikke er i overensstemmelse med kvalitetsmål
 • Hvorfor leveringstider ikke oppfylles som planlagt
 • Hvorfor produksjonskostnadene er for store (f.eks. overtidstillegg som kanskje kan reduseres ved bedre planlegging av medarbeiderne)

Virksomheten får med andre ord aktuell og verdifull innsikt i egen drift. Det gir et solid og faktabasert fundament for å optimalisere og effektivisere produksjonen og forbedrer evnen til å reagere raskt på endringer i etterspørsel og kapasitet.

Erfaringene viser at produktiviteten ofte kan forbedres betydelig, primært gjennom bedre utnyttelse av personell, maskiner og materialer.

Videre kan bedriften forbedre leveringssikkerheten og redusere produksjonskostnadene gjennom den innsikten som ProJob gir i form av data til overvåking av produksjons- og spilltider, effektivitet og feilårsaker.