(Norsk)
.
Kundeinnlogging

Oppsamling af produksjonsdata – ProJob

ProJob er løsningen for optimalisering av bedriftens produksjonsprosesser og kostnader ved hjelp av innsamling av produksjonskritiske jobbdata, effektiv rapportering og integrasjon med ERP-systemet

ProJob samler inn og validerer produksjonskritiske jobbdata

ProJob inneholder stamdata relatert til ordre/operasjon, arbeidssenter, ressurser, materialer og medarbeidere, og samler opp og lagrer data og operasjonell informasjon fra produksjonsjobber.

Medarbeidernes registreringer kan skreddersys med meget høy detaljgrad:

 • Jobb inn og ut knyttet til møtt- og gått-registrering
 • Bruk av strekkoder til jobb inn, antallsmeldinger osv.
 • Mulighet for sentralstyring av registreringer på linjejobber
 • Skift til tilstand på operasjon, f.eks. oppstilling/produksjon/maskinstopp
 • Valg av arbeidssenter/ressurser, f.eks. på hvilken maskin utføres den gitte operasjonen
 • Antallsmelding med godkjente og kasserte, evt. fordelt på avvisningsårsaker
 • Materialforbruk
 • Skift jobb
 • Ventetidsjobb
 • Gir advarsel eller krever en årsak ved avvikelse fra gitte kriterier, f.eks. ved 10 % for mange godkjente

ProJob integreres gjerne med ERP-systemet, som gir ProJob-databasen produksjonsplaner i form av ordrer og operasjoner. ProJob samler inn informasjon om:

 • Tidsforbruk per ordre/operasjon/arbeidssenter/ressurs eller tilstand (standardtid versus normaltid)
 • Status på gjennomførte ordrer/operasjoner
 • Produserte antall fordelt på godkjente og kasserte, evt. fordelt på årsak
 • Kostnader per ordre/operasjon/medarbeider uttrykt i tid per lønnsart
 • Materialforbruk

De sanntidsbaserte registreringene føres tilbake til ERP-systemet for å kunne oppdatere produksjonsplanene. ProJob bidrar også med informasjon til fastsettelse av opptjent akkordlønn og tillegg.

ProJob gir oversikt over fremdriften på ordrer og mulighet for å kontrollere om de riktige medarbeidere arbeider med de aktuelle ordrer.

Med ProJob er det også mulig å gjennomføre:

 • Målinger av maskiners kjøretider, stopptider, stand-by tider, reparasjonstider osv.
 • Automatisk maskintidskorreksjoner ved eksempelvis énmannsbetjening av en tomannsbetjent maskin
 • Kontering av maskintid direkte fra terminaler på produksjonsgulvet

ProJob kan også håndtere kompliserte algoritmer til fordeling av tid, som:

 • En operatør på flere operasjoner
 • Flere operatører på samme operasjon
 • Medarbeidertid versus maskintid på en operasjon
 • Lik tidsfordeling mellom operasjoner og relativ tidsfordeling

Dessuten leverer ProJob data til analyse av f.eks. lønnskostnader per ordre eller vare, produktivitet, effektivitet, sammenligning av standardtider med reelle tider og eksempelvis avvisninger/maskinstopp per ordre, maskiner eller medarbeider.

Data samles typisk opp via terminaler som settes opp i forhold til operasjoner, kombinert med nettbaserte portaler og PC-klienter. Ved bruk av PC-klienter, kan man få direkte adgang til både elektronisk tegningsarkiv, operasjonsbeskrivelser, instruksjoner, som videosekvenser, som f.eks. kunne vise korrekt montering, oppsett osv.

ProJob identifiserer forbedringsområder

ProJob sikrer en smidig, online registrering av produksjonskritiske parametere direkte fra produksjonsgulvet, samt online overføring av registreringer til ERP-systemet. Samtidig overvåker ProJob fremdrift på produksjonsordrer og hjelper til med å sikre at de korrekte medarbeiderne arbeider med de ønskede ordrene.

Det avanserte oppsettet i ProJob gir mulighet for å validere den enkelte operatørs:

 • Forbrukte tid kontra normtidsgrunnlag
 • Registrert versus planlagt produsert antall
 • Avvisningsprosent
 • Materialforbruk
 • Manglende kvalifikasjon hos operatør i forhold til krav

Data som heretter kan valideres og brukes til oppdatering av produksjonsplaner i ERP-systemet. Man kan med andre ord justere i planene for en optimal og fleksibel utnyttelse av personale, maskiner og materiale.

Videre leverer ProJob korrekte, gyldige og oppdaterte data til analyser.

ProJob skaper varige forbedringer av produktiviteten

Med ProJob er det mulig med øyeblikkelig virkning å optimalisere og effektivisere produksjonen ved innsikt i forhold som:

 • Bruk og vedlikehold av bedriftens produksjonsutstyr via oppsamling av utnyttelsestider, effektivitet og feilårsaker
 • Korrekt logistikkstyring via understøttelse av bedriftens informasjonsflyt i den samlede verdistrømmen (oppdatering av brukte og produserte varer osv.)
 • Hvorfor kvaliteten ikke er i overensstemmelse med kvalitetsmål
 • Hvorfor leveringstider ikke oppfylles som planlagt
 • Hvorfor produksjonskostnadene er for store

Med ProJob får bedriften detaljert kunnskap, overblikk og styring av:

 • Produksjonsprosessene på fabrikkgulvet
 • Årsaksavvik, som ventetider ved maskiner, manglende materialer, for høy normtid i forhold til medarbeider-kvalifikasjoner osv.
 • Produksjonsomkostninger som overtidstillegg, som kanskje kan reduseres ved bedre planlegging

Erfaringene viser at produktiviteten ofte kan forbedres med opptil 12%, primært gjennom bedre utnyttelse av bedriftens ressurser. Videre kan bedre leveringssikkerhet og reduksjon av produksjonskostnadene oppnås gjennom den innsikten som ProJob gir, som f.eks. data til kontroll av produksjons- og svinntider samt effektivitet og feilårsaker. Dette er en fordel hvert år. Den økte transparens i prosessene på produksjonsgulvet gir ofte ytterligere fordeler.