(Norsk)
.
Kundeinnlogging

Registrering av prosjekttid – ProJect

Enkel og intuitiv prosjektregistrering

ProJect håndterer prosjektregistrering, dvs. for medarbeidere som har behov for time-/saksstyring og registrering av tid for egne aktiviteter.

ProJect lader den enkelte medarbejder registrere eget tidsforbrug på forskellige opgaver- og giver overblik.ProJect benyttes primært av funksjonærer og gjør det mulig for den enkelte medarbeider å registrere eget tidsforbruk for forskjellige oppgaver og prosjekter. Den registrerte tiden kan enten være en oppdeling av med arbeiderens samlede møtetid på prosjekter, eller kun en uavhengig registrering av den tiden som brukes på forskjellige prosjekter eller aktiviteter.

Prosjektene og aktivitetene defineres enten direkte i ProMark eller fra andre systemer i virksomheten, f.eks. ERP-systemet. De oppsamlede dataene kan for eksempel benyttes til interne utregninger av kostpriser, oppfølging av effektivitet eller ekstern fakturering. Den enkelte medarbeider kan enkelt og intuitivt registrere tid og status på prosjekter og aktiviteter, enten løpende i takt med at oppgavene endres, eller som en oppsamling på slutten av dagen eller uken.

ProPortal er den webbaserte adgangen til ProMark, hvor medarbeideren via sin personlige side kan registrere sine prosjekter og aktiviteter. For å stimulere den løpende registreringen, kan ProJect settes opp med ProTracker, som via ikon på skjermen påminner medarbeideren om å registrere sine aktiviteter i sanntid. De forskjellige aktivitetene tildeles en fargekode, slik at aktivitetene raskt blir visuelt gjenkjennbare, og bytte mellom aktiviteter foretas med få tastetrykk.

ProJect er naturlig sammenkoblet med ProTime-modulen. Her defineres den samlede tiden som skal rapporteres. Man kan f.eks. velge å ta med møteaktivitet og utelate fraværstid på grunn av ferie, sykdom osv. I registreringsbildet vises hvor mye tid medarbeideren skal redegjøre for på de enkelte dagene.

ProJect kan også benyttes av medarbeidere som ikke registrerer når de kommer og går. Deres tid registreres på de enkelte prosjektene hvor det samtidig indikeres hvorvidt det er snakk om normaltimer eller overtid. I tillegg til tidsforbruket er det mulig å registrere aktivitetenes status, f.eks. “etter planen” eller “forsinket”.

RASKT TILGJENGELIG INFORMASJON KAN OPTIMALISERE MEDARBEIDERNES TIDSFORBRUK

Ved bruk av ProJect kan ledelsen få svar på spørsmål som:

  • Brukes tiden på de riktige aktivitetene?
  • Er de igangsatte prosjektene lønnsomme?
  • Er funksjonærenes tid allokert riktig på prosjektene?
  • Har man kontroll over de indirekte produksjonskostnadene?

De registrerte dataene er umiddelbart tilgjengelige for planlegging, oppfølging og rapportering, som f.eks. utregning av prosjekttid. Virksomheten oppnår dermed verdifull kunnskap om egen drift samt mulighet til oppfølging på nåværende og fremtidige arbeidsoppgaver og rutiner.

Tid vil alltid være utgangspunktet for en registrering. Men med ProJect kan enhver registrering deles opp i inntil 8 underdimensjoner. Disse dimensjonene kan både være tidsdimensjoner, fargekoder eller fritekst. Herved sikrer man total oversikt og nøyaktig faktureringsgrunnlag for de enkelte prosjektene.

Ved implementering av ProJect unngår man manuell prosjekthåndtering og tidsoppgjør i individuelle regneark. ProJect effektiviserer planleggingen av prosjekter og aktiviteter og sikrer grunnlaget for etterkalkulasjon og økonomisk oppfølging.

Registreringen av tidsforbruket skaper oversikt, ikke bare for ledelsen, men også for den enkelte medarbeider. Man kan på en logisk og oversiktlig måte se hvordan tiden blir brukt, noe som kan virke som en motiverende faktor for medarbeiderne.

PROJECT FORBEDRER BESLUTNINGSGRUNNLAGET OG SIKRER NØYAKTIG FAKTURERING

ProJect gir innsikt og konkret kunnskap om virksomhetens aktiviteter. Omkostningene for hvert enkelt prosjekt kan beregnes nøyaktig, siden man får fullstendig innsikt i fordelingen av ressurser. ProJect muliggjør effektive og valide etterkalkyler, og sikrer at de planlagte oppgavene utføres til rett tid. Skulle et prosjekt ikke gå som planlagt, er replanlegging enklere på grunn av et stort saksgrunnlag.

Den manuelle administrasjon av virksomhetens prosjekter elimineres. Tidsforbruket og statusen for alle aktiviteter er samlet på ett sted, hvor man raskt og oversiktlig kan danne seg et overblikk. I tillegg foregår all håndtering av disse dataene i det samme systemet.

ProJect leverer et raskt og nøyaktig faktureringsgrunnlag i forbindelse med kundeleveranser, både for interne og eksterne konsulenttjenester, da arbeidstiden og tidsbruken dokumenteres nøyaktig.