(Norsk)
.
Kundeinnlogging

E-post varsling

ProNotify er automatisert varsling om manglende registreringer og godkjenninger som forenkler administrasjonen og gir et forbedret lønnsgrunnlag

FÅ VARSLING OG vær proaktiv

ProNotify tilbyr automatisk varsling i form av individuell e-post/sms/melding i portal til medarbeidere og ledere i tilfeller med avvik eller spesifikke hendelser registrert i ProMark.

Der er mulig å sette varsling på:

  • Manglende registreringer (kommet, gått, fravær, årsaker samt prosjektregistreringer)
  • Manglende kvittering for lønnsperiode (for funksjonærer som kun registrerer fravær)
  • Manglende godkjennelser
  • Bruk av spesifikke årsaker
  • Bursdager og jubileer
  • Alarm på dører med adgangskontroll
  • Ferdig batchjobber kjørt på serveren
  • Feil og avvisninger ved utveksling av data til/fra andre systemer (HR/lønn/ERP)

ProNotifyEnhver påminnelse igangsettes av en bestemt hendelse, eller alternativt med en tidsforskyvning i forhold til lønnsperioden ved at man definerer et antall dager før eller etter lønnsperiodens utløp, hvor påminnelse skal sendes.

En varsling kan være en påminnelse til alle medarbeidere om f.eks. å rapportere inn kilometerregnskap eller huske en fast tilbakevendende registrering innen periodens utløp.

En mer avansert type påminnelse er individuelle e-post som sendes til medarbeidere, godkjennere eller ledere alt etter hva det dreier seg om, dvs. etter forhåndsdefinerte parametre. Innholdet i e-posten fastsettes i en mal med variable data for mottaker, avsender og innhold ut fra de resultater ProNotify har funnet ved gjennomgangen av registreringer og data.

Det er mulig å sende meldinger til en stedfortreder definert i ProMark, og å unngå meldinger til ansatte i permisjon, for eksempel, så det ikke ligger unødvendige meldinger og venter.

Påminnelser kan mottas i ProPortal eller sendes via e-post eller SMS, slik at de når mottakeren på den mest hensiktsmessige måten.

klare fordeler med ProNotify

ProNotify sparer lønnsadministrasjonen både for trøbbel med å huske på utsendelse av påminnelser, kanskje gjentatte ganger – og for tiden man bruker på å søke fram hva som mangler av registreringer, godkjenninger eller bruk av årsaker. Det hele skjer automatisk på fastsatte tidspunkter.

Hvis en arbeidsleder har utført sine godkjenninger, men en annen mangler noe, sendes påminnelse utelukkende til den relevante personen. Dvs. ingen unødige e-poster, kun nødvendige påminnelser.

I ProNotify er det enkelt å sette opp varslinger, og det er full oversikt over sendte og planlagte varslinger.

Med denne hjelpen til å proaktivt ferdiggjøre lønnsgrunnlaget, sikrer man at registreringer og godkjenninger skjer i tide innen lønnsperiodens avslutning, og dette skaper mindre tidspress i lønnsbehandlingen.

praktisk utbytte

Med ProNotify får selskapets lønnsadministrasjon varsel når noe ikke er som det skal være, og det sikrer at registreringer og nødvendige godkjenninger er utført i tide - og dette uten manuell innsats. Riktig lønn til rett tid sikrer medarbeidertilfredshet.

Proaktiv varsling til lederen om bestemte hendelser eller uteblivelse av slike gjør at lederne ikke trenger å bruke unødvendig tid på å lete etter avvik, og dermed kan de fokusere på selskapets kjerneområder.

ProNotify betyr økt effektivitet i lønnsadministrasjon og i selve produksjonen.