(Norsk)
.
Kundeinnlogging

Analyse av fremmøte og fravær – ProAbs

ProAbs er redskapet til analyse av medarbeidernes fremmøte, fravær og overtid til fastleggelse av faste rutiner for sykefraværssamtaler og annen oppfølging

PROABS STRUKTURERER OPPFØLGING PÅ FRAVÆR

ProAbs er ledelsens og HR-sjefens verktøy for å få overblikk over medarbeidernes fraværs- og overtidsmønstre, samt å få en varsling ved uregelmessigheter. ProAbs handler etter kundedefinerte regelsett, advarer hvis grenseverdier overskrides og initierer i den forbindelse et på forhånd definert workflow.

ProAbs - analyse av fremmøte og fraværVirksomheten definerer et regelsett, som for eksempel å fange opp når en medarbeider har:

  • > 2 sykedager
  • Innenfor 30 dager (løpende)

Oppfylles kriteriene i regelsettet, igangsetter ProAbs det definerte workflow eller handlingsplan.

Ledelsen får dermed mulighet for proaktivt å hjelpe den gjeldene medarbeider, såfremt det vurderes nødvendig, og gir samtidig systemstøtte til å administrere lovpålagte sykefraværssamtaler og annen oppfølging.

FORDELER MED PROABS

Funksjonaliteten i ProAbs går ganske enkelt ut på en bedre utnyttelse av den informasjonen om fravær og overtid som allerede ligger i systemet. ProAbs er et sterkt verktøy som opererer ut fra interne, brukerdefinerte regler, og samtidig sikrer at alle offentlige regler overholdes.

Det er avgjørende at medarbeiderne i en virksomhet trives, og at virksomheten lever opp til sitt sosiale ansvar. Dette er ytterst viktig i en medarbeiders hverdag for å kunne yte optimalt for virksomheten. ProAbs gir mulighet for å bedre støtte medarbeiderne, både i overensstemmelse med arbeidsmiljøloven og interne medarbeideravtaler og -politikk, samt utføre proaktive tiltak.

Med ProAbs har virksomheten et strategisk verktøy for innsamling og analyse av data med fokus på følgende områder:

  • Å forebygge sykefravær
  • Å fremme tidlig handling
  • At helse- og arbeidsmiljøtiltak samkjøres bedre

VIRKSOMHETENS UTBYTTE

Først og fremst sikrer ProAbs at virksomheten ikke taper penger på sykefravær, som kunne vært redusert.

I tillegg er systemet preventivt. Ved å ha et øye for medarbeidernes balanse mellom arbeid og fritid kan man sikre større trivsel og et generelt lavere sykefravær for virksomheten. Dette øker produktiviteten, hvilket er kjernen i enhver sunn forretning, og vil også direkte avspeiles på inntjeningen.